Výhody, nevýhody

Výhody reštrukturalizácie
 • • zákonná ochrana spoločnosti pred veriteľmi
 • • oddlženie spoločnosti
 • • prerušenie exekúcií, platobných rozkazov a dražieb majetku
 • • ochrana majetku spoločnosti
 • • odblokovanie bankových účtov spoločnosti
 • • dohoda o vysporiadaní zabezpečovacích práv vyplývajúcich z firemných úverov
 • • vytvorenie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti /cca 9 mesiacov/
 • • možnosť vymáhania pohľadávok za asistencie reštrukturalizačného správcu
 • • kontrola nad celým procesom reštrukturalizácie
 • • po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení
 • • firma si zachová podstatnú časť svojej prevádzky
 • • uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze
 • • možnosť naďalej podnikať bez obmedzení
 • • rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie

Nevýhody reštrukturalizácie
 • • nakladanie s majetkom spoločnosti kontroluje počas reštrukturalizácie správca
 • • po neschválení reštrukturalizačného plánu veriteľmi ide firma do konkurzu
 • • pri neplnení reštrukturalizačného plánu má správca povinnosť zo zákona vyhlásiť na firmu konkurz