Vyhláška 643/2005 platobná neschopnosť a predĺženie

643/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobno sti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia


Zmena: 532/2008 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2009

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1

(1) Na účely určenia platobnej neschopnosti sa platobne neschopným rozumie ten, kto má viac ako jedného veriteľa, viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti a koho peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finančným majetkom, ktorým sa rozumejú

  1. peňažné prostriedky, 
  2. pohľadávky z účtu, vkladu alebo inej formy vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace, 
  3. peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, 
  4. peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich splatnosti, 
  5. peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.


(2) Za finančný majetok sa nepovažujú peňažné prostriedky, pohľadávky ani cenné papiere, ktoré sú vyjadrené v mene štátu, ktorý nie je členským štátom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

 

(3) Na účely odseku 1 sa neprihliada na peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti, o ktorom vedie dlžník s veriteľom vzájomné rokovanie o zmene jeho splatnosti alebo o inej jeho reštrukturalizácii a veriteľ má záujem rokovanie viesť, čo dlžníkovi písomne v čase rokovania potvrdil.

(4) Peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti a finančný majetok dlžníka vyjadrený v tej istej cudzej mene sa na účely odseku 1 v sume, v ktorej sa vzájomne kryjú, započítajú. Vo zvyšnej sume sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.1) Ak Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska referenčný výmenný kurz cudzej meny neurčuje a nevyhlasuje, prepočet na eurá sa urobí s odbornou starostlivosťou. 


§ 2

(1) Na účely určenia predlženia sa pri stanovení hodnoty majetku vychádza z jeho účtovnej hodnoty. Majetkom sa rozumie majetok podľa osobitného predpisu.1)

(2) Na majetok neevidovaný v účtovníctve, ktorý v ňom mal byť evidovaný podľa osobitného predpisu, 2) pri stanovení hodnoty majetku na účely určenia predlženia sa neprihliada.

(3) Pri stanovení hodnoty splatného záväzku sa vychádza z jeho sumy. Splatným záväzkom sa na účely určenia predlženia rozumie peňažný záväzok, ktorý je dlžník povinný plniť veriteľovi.

(4) Pri stanovení hodnoty majetku dlžníka - fyzickej osoby, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 2) na účely určenia predlženia sa prihliadne aj na jeho osobný majetok a jeho osobné splatné záväzky, ktoré nie sú predmetom jeho účtovníctva. Pri stanovení hodnoty osobného majetku na účely určenia predlženia sa vychádza z jeho obvyklej ceny. Osobným splatným záväzkom na účely určenia predlženia sa rozumie splatný záväzok, ktorý nevyplynul z činnosti, ktorá je predmetom účtovníctva.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Daniel Lipšic v. r.