Slovník reštrukturalizácie

ZKR: Uvedená skratka znamená Zákon 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.

Reštrukturalizácia: Zákonom riadené ozdravenie firmy, s cieľom uspokojiť veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze. Podmienkou je preukázanie životaschopnosti firmy pri nastavení nových podmienok.

Dlžník: Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch).

Veriteľ: Za veriteľa sa považuje subjekt uvedený v zozname pohľadávok, ktorý tvorí prílohu A 1 reštrukturalizačného plánu, pričom je účastníkom plánu.

Správca: Za správcu sa považuje zapísaný Správca v zozname registrovaných správcov vedeným MS SR, ktorý bol v rámci reštrukturalizačného konania dlžníka ustanovený za správcu. Správca má v obvode Krajského súdu, v ktorom sídli príslušný Okresný súd, zriadenú kanceláriu.

Plán: Za plán sa najmä považuje reštrukturalizačný plán vyhotovený v zmysle ustanovenia § 132 a nasl. ZKR.

Zoznam pohľadávok: Za Zoznam pohľadávok sa považuje Zoznam pohľadávok, ktorý je v súlade so zoznamom pohľadávok vyhotoveným správcom v zmysle ustanovenia § 123 ZKR, ktorý je uložený v sídle správcu ako aj založený v na príslušnom súde. Súčasťou Zoznamu pohľadávok je tiež príslušná suma ich uspokojenia podľa plánu, ktorej kritéria výpočtu, spôsob a lehota úhrady sú podrobne uvedené v príslušných ustanoveniach reštrukturalizačného plánu.

Prihlásená pohľadávka: Za prihlásenú pohľadávku sa považuje pohľadávka prihlásená riadne a včas v rámci reštrukturalizácie, pričom výška prihlásenej sumy každej pohľadávky je uvedená v Zozname pohľadávok. Výška prihlásenej pohľadávky je uvedená v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

Zistená pohľadávka: Za zistenú pohľadávku sa považuje pohľadávka zistená v rozsahu v akom nebola popretá správcom, prípadne aj v rozsahu v akom to vyplýva z rozhodnutia súdu o určení pohľadávky alebo z uznania pohľadávky alebo jej časti dlžníkom v zmysle ustanovenia § 124 ZKR. Výška zistenej pohľadávky je uvedená v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

Popretá pohľadávka, resp. jej časť: Za popretú pohľadávku, resp. jej časť sa považuje prihlásená pohľadávka, resp. jej časť, pri skúmaní ktorej správca zistil, že táto je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v zmysle - 42 - ustanovenia § 124 ZKR, pričom správca popretie stanoveným spôsobom vykonal. Výška popretej pohľadávky, resp. jej časti je uvedená v Zozname pohľadávok tohto plánu.

Incidenčné konanie: Konanie o určenie právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva popretého podľa ustanovenia § 124 ZKR.

Zabezpečená pohľadávka: Za zabezpečenú pohľadávku sa považuje pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom. Zoznam zabezpečených pohľadávok, resp. ich časti sú uvedené v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

Nezabezpečená pohľadávka: Za nezabezpečenú pohľadávku sa považuje taká pohľadávka, ktorá nepatrí medzi zabezpečené pohľadávky, t.j. nie je zabezpečená zabezpečovacím právom. Zoznam nezabezpečených pohľadávok, resp. ich časti sú uvedené v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.