Popis procesu

Fáza 1/10 – Príprava na reštrukturalizáciu

V tejto fáze sa pomocou reštrukturalizačnej diagnostiky zisťuje, či je firma vhodná na to, aby v nej prebehla reštrukturalizácia. Sumarizujú sa účtovné, obchodné a finančné podklady na spracovanie modelu podľa ktorého sa určí postup, ktorým je možné nájsť nové smerovanie a ozdravenie firmy. Je dôležité mať predstavu z čoho sa budú veritelia uspokojovať a mať strategický plán ďalšieho rozvoja firmy. Reštrukturalizácia totiž nie je len o oddĺžení firmy, ale aj o jej obchodnom pokračovaní a plnení záväzkov. Tieto kroky je vhodné zveriť spoločnosti zo dlhodobými skúsenosťami z reštrukturalizácií, ktorá po ekonomickej stránke preverí opodstatnenosť reštrukturalizačného konania, zosumarizuje jeho výhody a upozorní na jeho úskalia. Proces je komplexný a neodporúčame, aby ho firma robila vo vlastnej réžii. Ruka v ruke sa musí vedenie firmy dbať na dodržanie podmienok zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Je všeobecne známe, že nie všetci môžu byť právnici a preto túto časť reštrukturalizácie má na starosti reštrukturalizačný správca /zväčša advokát/ zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti. Je vhodné prvé kroky konzultovať priamo s ním, nakoľko je práve tou osobou, ktorá bude reštrukturalizáciu odporúčať, alebo zamietať.

Fáza 2/10 – Vypracovanie reštrukturalizačného posudku

Reštrukturalizačný posudok je základným dokumentom, v ktorom dlžník spoločne zo správcom zanalyzujú situáciu vo firme, opodstatnenie reštrukturalizácie, skrátený popis ako firma funguje a odporúčanie správcu na začatie reštrukturalizačného konania. Tento stručný opis obsahuje aj komplexné účtovné dáta firmy maximálne mesiac staré, zoznam majetku, záväzkov a pohľadávok. Takto zanalyzovaný stav vo firme je podkladom pre príslušný okresný súd, určený podľa sídla firmy na vyjadrenie sa k začatiu a povoleniu reštrukturalizačného konania. Čas spracovania reštrukturalizačného posudku sa samozrejme odvíja od veľkosti firmy, množstva záväzkov, majetku, pohľadávok a komplexnosti problému. V štandardnom prípade trvá vypracovanie reštrukturalizačného posudku jeden až dva týždne od zozbierania všetkých kompletných podkladov. Po spracovaní posudku je potrebné ho doručiť na príslušný okresný súd. Ten rozhodne o začatí a povolení reštrukturalizácie.

Fáza 3/10 – Začatie a povolenie reštrukturalizácie a ochrana dlžníka

Po doručení reštrukturalizačného posudku na súd začína plynúť 15 dňová lehota, aby súd začal reštrukturalizáciu. O tomto kroku je firma upovedomená listom zo súdu a nasledovne je toto rozhodnutie zverejnené aj v obchodnom vestníku. V obchodnom vestníku sa budú počas reštrukturalizačného konania zverejňovať aj všetky ostatné rozhodnutia. Začatie reštrukturalizácie má na dlžníka nasledovné účinky: a/dlžník obmedzí svoju činnosť na bežné úkony a iné právne úkony musí odsúhlasiť správca, ktorý vypracoval reštrukturalizačný posudok, b/ pre pohľadávky uplatnené v reštrukturalizácii prihláškou platí, že nemožno začať voči dlžníkovi výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie a už prebiehajúce konania sa prerušujú, c/ pre zabezpečené pohľadávky (napr. záložným právom), ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi, d/ druhá strana nemôže vypovedať dlžníkovi zmluvu, ani od nej odstúpiť pre omeškanie plnenia, na ktoré z druhej strane vznikol nárok začatím reštrukturalizácie, taktiež vypovedanie, alebo odstúpenie zo zmluvy je z tohto dôvodu neúčinné, e/ zmluvné dojednania umožňujúce druhej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom, alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania sú neúčinné, f/ pohľadávku veriteľa, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať. Ak dlžník splní všetky podmienky na povolenie reštrukturalizácie súd do 30 dní od začatia reštrukturalizácie rozhodne o povolení reštrukturalizácie, ktoré zverejní v obchodnom vestníku.

Fáza 4/10 – Prihlasovanie pohľadávok veriteľov

Nasledujúcim krokom prihlasovania svojich pohľadávok veritelia potvrdia svoje nároky na dlžníka. Prihlášky je možné podávať 30 dní od povolenia reštrukturalizácie a reštrukturalizačný správca má 10 dní na ich porovnanie s dlžníkovou agendou a jej akceptovanie, alebo ak je prihláška nesprávne vyplnená, alebo z právneho, alebo obsahového titulu sporná môže jej časť, alebo celu sumu poprieť. Ak sa veriteľ v stanovenej dobe neprihlási, na jeho pohľadávku sa v plnej miere neprihliada, prepadne zaniká právo ju vymáhať. Taktiež sa s ňou ďalej neuvažuje v reštrukturalizačnom pláne. Je potrebné dodať, že prihlásené pohľadávky nemusia korešpondovať s očakávaniami dlžníka a veritelia si môžu uplatniť v prihláške aj sankcie, úroky z omeškania, alebo zmluvné penále. Po ukončení prihlasovania pohľadávok nie je možné dodatočné prihlásenie veriteľa.

Fáza 5/10 – Veriteľský výbor ako zástupca práv veriteľov v reštrukturalizácii

Z prihlásených veriteľov sa v ďalšom kroku volí veriteľský výbor, ktorý je zvolený na schôdzi veriteľov zvolanej do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Veriteľský výbor sa volí troj-, alebo 5-členný a to zväčša z veriteľov z najvyšším počtom hlasov /najvyššou pohľadávkou, 1 € = 1 hlas/. Veriteľský výbor zastupuje práva veriteľov a dbá na ich čo najvyššie uspokojenie. Taktiež posudzuje reálnosť vypracovávaného reštrukturalizačného plánu. Neznamená to však, že ostatní veritelia nemajú právo, možnosť zasiahnuť, či už do tvorby reštrukturalizačného plánu, alebo do podmienok vysporiadania pohľadávok.

Fáza 6/10 – Reštrukturalizačný plán

Celý proces reštrukturalizácie smeruje do bodu vypracovania reštrukturalizačného plánu ako dokumentu upravujúcemu vznik, zánik a zmenu práv a záväzkov, rozsah, spôsob a čas ich uspokojenia. Plán sa týka len prihlásených veriteľov. Reštrukturalizačný plán sa skladá z dvoch častí. prvá je opisná časť plánu, kde je zadefinovaný dlžník, jeho predmet podnikania, zhodnotenie veriteľov, výber metódy reštrukturalizácie, rozdelenie veriteľov na skupiny, porovnanie uspokojenia veriteľov v reštrukturalizácii a konkurze, presný popis hlasovania o pláne a opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Druhou časťou je záväzná časť plánu, kde sú priamo zadefinovaní účastníci plánu, ich uspokojenie, výška, čas a spôsob uspokojenia účastníkov plánu. Na vypracovanie plánu má dlžník lehotu 90 dní od povolenia reštrukturalizácie s možnosťou odsúhlasiť zvoleným veriteľským výborom jej predĺženie o 60 dní.

Fáza 7/10 – Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizačný plán ako hlavný dokument reštrukturalizačného konania sa schvaľuje na viacerých úrovniach. Prvou je pripomienkovanie a schválenie plánu veriteľským výborom. Dlžník má na zapracovanie pripomienok veriteľov do plánu lehotu 15 dní. Ak je plán doplnený o pripomienky veriteľského výboru schválený , čo je potrebné stihnúť do lehoty 15 dní od predloženia plánu, posúva sa schvaľovanie na ďalšiu úroveň na schválenie reštrukturalizačného plánu všetkými veriteľmi. Táto časť schvaľovania prebieha na schvaľovacej schôdzi a jednotliví účastníci tu hlasujú podľa zaradenia do skupín, ktoré sú určené v reštrukturalizačnom pláne. Skupiny môžu byť: skupina zabezpečených veriteľov, skupina nezabezpečených veriteľov, skupina pre majetkové práva majiteľov, skupina poskytovateľov štátnej pomoci, skupina pre majetkové práva akcionárov a iné. Hlasuje sa podľa príslušnosti ku skupine a podľa výšky prihlásených pohľadávok kde 1 € = 1 hlas. Pre schválenie reštrukturalizačného plánu platí, že za musí byť nadpolovičná väčšina hlasov a skupín.

Fáza 8/10 – Potvrdenie plánu súdom

V prípade, že všetky zo skupín nehlasovali za schválenie plánu, napriek tej skupine, ktorá boli proti a bola v menšine, môže sa navrhovateľ plánu domáhať nahradenia ich súhlasu rozhodnutím súdu. Ak sa nevyskytli žiadne pochybnosti o legitimite schvaľovacieho procesu a prekážky na potvrdenie schválenia plánu súdom, príslušný súd plán uznesením potvrdí. Potvrdenie plánu je zverejnené v obchodnom vestníku a firma sa vracia do bežného života.

Fáza 9/10 – Plnenie reštrukturalizačného plánu

Potvrdením reštrukturalizačného plánu súdom vzniká dlžníkovi povinnosť sa ním riadiť a podľa neho. Dlžník sa plánom zaviazal k uspokojeniu veriteľov a k tomu musí smerovať aj jeho činnosť. Vo väčšine prípadov od schválenia plánu po prvé plnenie prebehne nezriedka aj pol roka, až rok. Tu musí dlžník nagenerovať dostatok prostriedkov na zaplatenie splátky veriteľom. Čo je podstatné, je to že dlžník nesmie generovať ďalšie záväzky po lehote splatnosti, alebo budiť v reštrukturalizačnom správcovi podozrenie, že nemá zmysel ďalej pokračovať v snahe naplniť reštrukturalizačný plán pod hrozbou konkurzu. Za neplnenie plánu sa považuje aj plnenie plánu na 99%. Výnimky neexistujú.

Fáza 10/10 – Dozorná správa

Na celý proces plnenia reštrukturalizačného plánu dohliada dozorný správca, väčšinou totožný s reštrukturalizačným správcom, nakoľko má o firme najväčší prehľad. Dozorný správca zabezpečuje kontrolu nad správaním sa dlžníka a zasahuje v prípade neplnenia plánu vyhlásením konkurzu.