Firma po reštrukturalizácií

Firma sa po úspešnom ukončení reštrukturalizácie schválením reštrukturalizačného plánu veriteľmi a potvrdeného súdom vracia späť do trhovej reality. Z obchodného registra sa vymaže záznam "Spoločnosť v reštrukturalizácii" a firma začne plniť podmienky schválené v reštrukturalizačnom pláne. Počas plnenia plánu funguje firma neustále pod dohľadom dozorného správcu, ktorý je totožný zo správcom v reštrukturalizácii. Ten dohliada na to, aby sa povinnosti vyplývajúce z reštrukturalizačného plánu plnili včas. V prípade, že spoločnosť nesplní ani znížené záväzky vyplývajúce z reštrukturalizačného plánu vo forme splátok, je zo zákona povinný dozorný správca vyhlásiť na spoločnosť konkurz. V optimálnom prípade splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu firma ukončí reštrukturalizáciu a zároveň aj dozornú správu. Reštrukturalizáciou znížený dlh je tým splatený a v plnej miere vyrovnaný. Nie je možné znova si nárokovať na splatenie záväzkov spred reštrukturalizácie, ak bol dodržaný reštrukturalizačný plán. Treba snáď len upozorniť, že reštrukturalizácia je jednorazový proces, ktorý sa nedá opakovať viackrát.

Pre lepšie porozumenie reštrukturalizácie je potrebné spomenúť, že aj spoločnosti ako Ford, General Motors, Sony, Samsung a aj Euro tunel prešli úspešnými reštrukturalizáciami a dnes stoja na trhu svojim konkurentom ako rovnocenní hráči.

Reštrukturalizácia je pre mnohých podnikateľov novinkou medzi čierno – bielym vnímaním fungovania firmy. Napriek tomu sa medziročne práve pre jej výhody zvyšuje počet úspešne reštrukturalizovaných podnikateľských subjektov. Na našom....šancu. Je len na Vás či túto možnosť vyžijete a znova sa zaradíte sa medzi úspešné a konkurencieschopné firmy.