Časový harmonogram

 • • VYPRACOVANIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO POSUDKU
  Dlžník poverí osobu zo zoznamu správcov, aby vypracoval "reštrukturalizačný posudok". V ňom správca zistí stav dlžníka a odporučí reštrukturalizáciu a spôsob jej uskutočnenia.
  T: 10 dní od kompletného dodania podkladov.

 • • ZAČATIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
  Na základe návrhu podaného dlžníkom a doporučenia reštrukturalizačného posudku súd rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania zverejnením v Obchodnom vestníku.
  T: 15 dní od podania reštrukturalizačného posudku na príslušný súd.
 • • obmedzenie dlžníka na niektoré úkony, ktoré prejdú na správcu
 • • prerušenie všetkých exekúcii a dražieb
 • • pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.

 • • POVOLENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
  Na základe návrhu podaného dlžníkom a doporučenia reštrukturalizačného posudku súd rozhodne o povolení reštrukturalizačného konania zverejnením v Obchodnom vestníku.
  T: 30 dní od začatia reštrukturalizácie zverejnenom v obchodnom vestníku.

 • • PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
  Veritelia prihlasujú správcovi a na súd svoje nároky voči dlžníkovi.
  T: 30 dní od povolenia reštrukturalizácie zverejnenom v obchodnom vestníku.

 • • KONEČNÝ ZOZNAM POHĽADÁVOK
  Správca predloží konečný zoznam pohľadávok a dá dlžníkovi na vyjadrenie (popieranie len správca a incidenčné žaloby do 30 dní).
  T: 10 dní od ukončenia prihlasovania pohľadávok.

 • • SCHÔDZA VERITEĽOV
  Pre účely zistenia stanovísk veriteľov a na zvolenie veriteľského výboru sa koná schôdza.
  T: 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

 • • VOĽBA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
  Voľba 3, alebo 5 členného výboru dohliadajúceho na výkon práv veriteľov.
  T: 0 dní je spojený zo schôdzou veriteľov.

 • • PREDLOŽENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO PLÁNU NA SCHVÁLENIE VERITEĽSKÉMU VÝBORU
  Plán uspokojenia veriteľov s opisnou a záväznou časťou samostatne pre veriteľské skupiny.
  T: do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie s možnosťou predĺženia o 60 dní.

 • • SCHVAĽOVANIE PLÁNU - VERITEĽSKÝ VÝBOR
  V prvom kole schvaľuje reštrukturalizačný plán veriteľský výbor a správca zvolá schôdzu veriteľov.
  T: do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu.

 • • SCHVAĽOVANIE PLÁNU - VERITELIA
  V druhom kole schvaľujú reštrukturalizačný plán veritelia na schvaľovacej schôdzi zvolanej správcom zverejnením v Obchodnom vestníku.
  T: do 30 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu.

 • • POTVRDENIE PLÁNU SÚDOM
  Súd preskúma či reštrukturalizačný plán spĺňa predpísané náležitosti a skontroluje jeho vecnú správnosť. Následne potvrdí jeho platnosť zverejnením oznámenia v obchodnom vestníku.
  T: do 15 dní od schválenia reštrukturalizačného plánu veriteľmi.

 • • SKONČENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
  Uznesením súdu zverejnenom v Obchodnom vestníku.

Záver:
Zákon 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácii je postavený tak, aby pri hladkom priebehu bola reštrukturalizácia ukončená v lehote cca 180 dní, čo je pri skúsenostiach s procesom lehota na hranici dosiahnuteľnosti. Reálna doba za, ktorú sa dá reštrukturalizácia sprocesovať sa pohybuje na úrovni 210 – 240 dní. S odkladom predloženia reštrukturalizačného plánu je to cca 300 dní.