Ako na reštrukturalizáciu

Podmienky vstupu do reštrukturalizácie a jej priebeh definuje Zákon 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácii. Obsahuje právny a obsahový rámec reštrukturalizačného procesu, t.j. je to zjednodušene návod, ako správne a úspešne prejsť reštrukturalizáciou. Pre vstup do reštrukturalizácie je nutné splniť zákonom dané podmienky:

  • • firma vykonáva podnikateľskú činnosť
  • • spoločnosť je v predĺžení, alebo úpadku /určíme v reštrukturalizačnej diagnostike/.
  • • uspokojenie veriteľov bude v reštrukturalizácii vyššie ako by bolo v konkurze
  • • možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka
  • • firma má viac ako jedného veriteľa

Firma vykonáva podnikateľskú činnosť Firma podniká, má aktívne zákazky, z ktorých produkuje pridanú hodnotu. Jej obchod naďalej funguje a firma hľadá ďalšie možnosti realizovania výrobkov a služieb. Prípadne firma obsluhuje už vybudované portfólio zákazníkov a poskytuje im tovar a služby.

Spoločnosť je v predĺžení, alebo úpadku /určíme v reštrukturalizačnej diagnostike/ Úpadok vo forme predĺženia poukazuje na previs hodnoty záväzkov nad hodnotou majetku dlžníka. Úpadok vo forme platobnej neschopnosti sa určí tak, že dlžník nie je schopný plniť viac než 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok.

Možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka Porovnanie reštrukturalizácie a konkurzu spoločnosti z cieľom preukázať súdu opodstatnenie záchrany spoločnosti a zmysel jej ďalšieho pokračovania v činnosti. Veritelia v reštrukturalizácii dosiahnu vyššie uspokojenie svojich pohľadávok, ako by bolo v konkurznom konaní.

Firma vykonáva podnikateľskú činnosť Firma by si mala zachovať po reštrukturalizácii podstatnú časť činnosti, ktorú prevádzkovala pred vstupom do reštrukturalizácie.

Firma má viac ako jedného veriteľa Firma má viacero záväzkov, nie len jeden. Záväzky vyplývajú z obchodného styku, ale aj z neplatenia odvodov a daní. Veriteľom sa stáva aj majiteľ spoločnosti, ktorý preukázateľne vložil peniaze do firmy.